General terms (NL)

Algemene voorwaarden Check-in PR

ten behoeve van het verrichten van diensten door Check-in PR, bureau voor public relations, content creatie en communicatie-advies.

Definities

Artikel 1

 1. De opdrachtnemer: Check-in PR. Gevestigd aan de Prins Hendrikstraat 47 te Bodegraven (2411 CS).
 • De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Check-in PR offerte heeft gevraagd of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten of de levering van zaken.

Toepassing en geldigheid van deze algemene voorwaarden

Artikel 2

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Check-in PR en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
 • Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Offertes, aanbiedingen

Artikel 3

 1. Alle aanbiedingen door of vanwege Check-in PR gedaan, zijn vrijblijvend.

 2. De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door partijen. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien Check-in PR deze schriftelijk heeft bevestigd en de opdrachtgever hiertegen niet binnen 8 dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
 • Check-in PR behoudt zich het auteursrecht voor, op de bij de aanbiedingen of bij andere gelegenheden, zoals het in artikel 8 bedoelde voorwerk, verstrekte teksten, strategische concepten, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, ontwerpen en berekeningen.

Deze blijven eigendom van Check-in PR en mogen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Check-in PR door de opdrachtgever niet worden gekopieerd c.q. aan derden worden getoond of ter hand gesteld of op andere wijze worden gebruikt. Op verzoek van Check-in PR dienen deze onverwijld aan Check-in PR te worden teruggezonden.

Overeenkomst

Artikel 4

 1. De samenwerking tussen de opdrachtgever en Check-in PR is een overeenkomst van opdracht.

Algemene verplichtingen van partijen

Artikel 5

 1. Check-in PR verplicht zich de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen  overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De overeenkomst met de opdrachtgever is een inspanningsverbintenis.
 • Beide partijen zullen meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd ter beschikking stellen. Voorwerpen, materialen of gegevens, die Check-in PR voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld worden gehouden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 • Check-in PR verplicht zich al hetgeen het bureau bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komt en dat van vertrouwelijke aard is of waarvan het bureau geacht kan worden het vertrouwelijke karakter te onderkennen, geheim te houden. Behoudens indien zulks noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke plicht, mag Check-in PR alleen met toestemming van de opdrachtgever die geheimhouding doorbreken.

Duur en beëindiging

Artikel 6

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan. Een voor onbepaalde tijd aangegane overeenkomst kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de in de overeenkomst geregelde opzegtermijn, of bij gebreke daarvan, met inachtneming van een termijn van drie maanden.
 2. Een overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd of voor de tijd noodzakelijk voor de voltooiing van de opdracht, kan, behoudens indien in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, tussentijds door een der partijen uitsluitend schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
 3. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst in de zin van het voorgaande lid van dit artikel door de opdrachtgever is de laatste aan Check-in PR gedurende de opzegtermijn een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is tenminste gelijk aan het gemiddelde van het honorarium zoals dit door Check-in PR is gedeclareerd over de aan de opzegtermijn voorafgaande twaalf maanden (of zoveel korter als de overeenkomst geduurd heeft). Het vorenstaande geldt onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van de declaraties voor werkzaamheden die de opdrachtgever Check-in PR tijdens de opzegtermijn laat verrichten, voor zover deze meer dan voor- meld gemiddelde belopen.
 4. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door Check-in PR kan zij geen aanspraak maken op enige vorm van vergoeding anders dan voor werkzaamheden, die Check-in PR tijdens de opzegtermijn verricht. Check-in PR is verplicht lopende werkzaamheden tot aan het einde van de opzegtermijn normaal en naar behoren af te wikkelen, tenzij de opdrachtgever anders beslist. Indien de opdrachtgever dit verzoekt, is Check-in PR verplicht zorg te dragen voor een adequate overdracht van de werkzaamheden.
 5. Check-in PR heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomsten zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen in geval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of buiten faillissement of surseance een akkoord met schuldeisers nastreeft, zulks onverlet het recht van Check-in PR op schadevergoeding wegens voortijdige beëindiging.
 6. De overeenkomst eindigt, onverminderd het bepaalde in art.: 408-410 boek 7 BW en onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel:
  1. door de voltooiing van de opdracht;
  2. Indien door overmacht voltooiing van de opdracht onmogelijk is geworden.

Honoraria, kosten en declaraties

Artikel 7

 1. De honorering van het bureau geschiedt, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen, op basis van uurtarieven. Andere beloningen kunnen zijn een vaste vergoeding per tijdseenheid (retainer fee) of een vaste prijs (per project of opdracht).

 2. Check-in PR is gerechtigd haar uurtarieven en/of­ honoraria die, eventueel krachtens de overeenkomst op andere basis worden vastgelegd, door indexering aan te passen aan de geldontwaarding. Wijziging in de uurtarieven en honoraria geschiedt eenmaal per jaar en niet eerder dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst.
  Verhogingen als in de vorige volzin bedoeld worden pas berekend nadat zij aan de opdrachtgever zijn meegedeeld.

 3. Indien de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds in omvang terugbrengt, dient de opdrachtgever het oorspronkelijk honorarium even lang door te betalen als is voorzien in artikel 6, dat handelt over opzegging van een opdracht. Check-in PR is verplicht om, wanneer een overschrijding van de wederzijds goedgekeurde begroting kan worden voorzien, daarover onmiddellijk de opdrachtgever te informeren en zo nodig een nieuwe begroting ter goedkeuring voor te leggen.

 4. Naast honorarium zijn verschuldigd de bureaukosten en de kosten van derden, die door Check-in PR in het kader van de overeenkomst zijn ingeschakeld. Op begrotingen en declaraties worden de kosten onderscheiden in: honorarium bureau, bureaukosten en, indien van toepassing, kosten van derden. Onder bureaukosten worden onder andere verstaan telefoon-, porti-, koeriers-, foto- kopie-, knipsel- en reis- en verblijfkosten.
 • In principe zal de opdrachtgever kosten van derden rechtstreeks voldoen. Verloopt de betaling van derden via Check-in PR, dan is Check-in PR gerechtigd tot het berekenen van een toeslag voor rente- en administratiekosten. Ook is het bureau dan gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Het is gebruikelijk dat alle kortingen op leveranties van derden worden doorgegeven aan de opdrachtgever.
 • Tenzij anders is overeengekomen declareert Check-in PR maandelijks vooraf het over een kalendermaand verschuldigde honorarium en de bureau kosten. Kosten van derden kunnen onmiddellijk na ontvangst van daarop betrekking hebbende facturen worden doorbelast. De betalingstermijn voor declaraties van Check-in PR bedraagt 30 dagen. Bij overschrijding van die termijn is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum een rente van 1% per kalendermaand of een gedeelte van een maand verschuldigd.
 • Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de rente tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 375,–
 • Indien partijen zijn overeengekomen dat een uurprijs wordt gehanteerd, dienen de gewerkte uren bij de declaratie voldoende te zijn gespecificeerd.
 • Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW.

Voorwerk

Artikel 8

 1. Indien door de opdrachtgever van Check-in PR, alvorens een overeenkomst wordt gesloten, wordt verlangd dat Check-in PR zich specifieke op de opdrachtgever toegesneden kennis inzake public relations/communicatie en/of kennis inzake de specifieke problematiek van de opdrachtgever eigen maakt, Check-in PR daarvoor aanspraak op een redelijke vergoeding. Alvorens Check-in PR dit voorwerk zal verrichten, zal Check-in PR schriftelijk aan de opdrachtgever laten weten dat bedoelde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht, ook bij het niet tot stand komen van de overeenkomst.

Inschakeling meer bureaus

Artikel 9

 1. De opdrachtgever zal niet dan na tijdig vooroverleg met Check-in PR public relations opdrachten verlenen aan andere public relations/communicatie-adviesbureaus c.q. adviseurs.

Auteursrecht

Artikel 10

 1. De opdrachtgever verkrijgt van Check-in PR een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken, die door Check-in PR in de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang de opdrachtgever vol- doet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk.
 • De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het desbetreffende werk door de opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is derhalve niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming van Check-in PR.

Uitingen en mededelingen

Artikel 11

 1. Uitingen en mededelingen, in welke vorm ook, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Check-in PR namens de opdrachtgever geschieden zullen vooraf ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd.
 • Door Check-in PR namens de opdrachtgever gedane uitingen en mededelingen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geschieden uitsluitend voor rekening en risico van opdrachtgever. Indien ter zake van zodanige uiting/mededeling een klacht tegen de opdrachtgever wordt ingediend of tegen de opdrachtgever een vordering in rechten wordt ingesteld, beslist de opdrachtgever over de wijze van verweer in overleg met Check-in PR. Indien Check-in PR ter zake van een in het voorgaande lid bedoelde uiting/mede- deling in rechten wordt betrokken dan wel ter zake tegen haar een klacht wordt ingediend, zal zij Check-in PR daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. In overleg tussen partijen zal worden beslist of Check-in PR zelfstandig verweer zal voeren dan wel of de opdrachtgever uit naam van Check-in PR de procedure zal voeren. In beide gevallen komen alle kosten van de behandeling van de klacht en/of procedure voor rekening van de opdrachtgever, een eventuele veroordeling in de proceskosten of bijdrage in de kosten ten behoeve van de wederpartij daaronder begrepen.
 • De opdrachtgever vrijwaart Check-in PR tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op de (on)juistheid en de feitelijke inhoud van door Check-in PR namens de opdrachtgever gedane uitingen en mededelingen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Aansprakelijkheid

Artikel 12

 1. Check-in PR is bij advieswerkzaamheden aansprakelijk voor schade ontstaan door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de verbintenissen uit de overeen- komst. Tekortkomingen zijn toerekenbaar voor zover sprake is van een handelwijze of van een nalatigheid van Check-in PR zoals die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend public relations-/communicatieadviseur niet mag worden verwacht.
 • Behoudens indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkoming bij de uitvoering van advieswerkzaamheden beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Check-in PR voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij overeenkomsten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt voorts een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden voorafgaand aan de tekortkoming.
 • Check-in PR is niet aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen van derden die Check-in PR met toestemming van de opdrachtgever heeft ingeschakeld. Voor zover Check-in PR jegens een derde, die zij met toestemming van de opdrachtgever heeft ingeschakeld, aanspraken op schadevergoeding geldend kan maken die de opdrachtgever niet rechtstreeks toekomen, zal Check-in PR al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever waar mogelijk in staat stellen die aanspraken geldend te maken. De kosten daarvan komen voor rekening van de opdrachtgever.
 • Check-in PR is niet gehouden tot vergoeding van meer of andere schade, gevolgschade daaronder begrepen, dan in de voorgaande leden van dit artikel bepaald.
 • Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen een half jaar nadat de tekortkoming is ontdekt, of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk bij Check-in PR te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de aanspraken zijn vervallen.

Geschillen

Artikel 13

 1. Geschillen tussen opdrachtgever en Check-in PR naar aanleiding van de overeenkomst of de uitvoering daarvan worden exclusief beslist door de Rechtbank den Haag.
 • Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.